X
تبلیغات
نماشا

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت محیط، منابع ارشد و بهداشت محیط، آب و فاضلاب و بهداشت محیط، گندزداها و بهداشت محیط، مبارزه با ناقلین و بهداشت محیط
سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1394

مشخصات نان و یک نانوای خوب از نظر بهداشتی

برخی از مشخصات نان و یک نانوای خوب از نظر بهداشتی به صورت تصویری در لینک های زیر نمایش داده شده است: 

مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - تمیز کردن ابزار کار
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - عدم فروش نان سفید به جای نان سبوس دار
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - دارا بودن آب گرم کن در نانوایی
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - ندادن نان کپک زده به گاو
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - نظافت
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - دست خود را قبلا از کار با خمیر میشوید
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی - آموزش مردم برای خرید-سردکردن-دسته بندی-بسته بندی و نگهداری نان به مردم
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-دانست علل بروز تاول درست روی نان
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-دانستن علل سفتی نان
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-نان را روی هم نمیریزد
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-تمیز کردن و کوتاه کردن مو
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-استراحت خمیرش کمتر از یک ساعت نیست
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-زمان پخت نانش کمتر از یک دقیقه نیست
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-تمیز کردن هر شب مغازه نانوایی
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-دانستن راههای تضعیف آرد قوی
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-مزایای آرد کامل را میشناسد
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-دانستن راههای تقویت آرد ضعیف
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-مزایا ورآمدن خمیر
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-ترجیح مصالح ملی بر منافع صنفی و شخصی
مشخصات یک نانوای خوب از نظر بهداشتی-براساس توصیه های علمی کار میکند نه سلیقه مردم
با اندازه گیری ph با دستگاه پی اچ سنج میتوان به وجود جوش شیرین در نان پی برد
خمیر مایه یا استارتر
کف ساب یا صابون پارو مورد استفاده در نانوایی
بلانکت یا جوهر قند مورد استفاده در پخت نان یعنی چه
رومال - مخلوطی از آب داغ و آرد که در نانوایی استفاده میشود
ترکیبات بیکینگ پودر مورد استفاده در نانوایی چیست
استفاده از جوش شیرین و جوهر قند در نانوایی ممنوع است
استفاده از جوش شیرین در نان سنگگ حرارت غیر مستقیم

یکشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1394

حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی

پنج‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1394

دانلود بانک برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS ساینس لب

بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف A
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف B
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف C
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف D
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف E
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف F
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف G
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف H
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف I
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف J
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف K
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف L
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف M
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف N
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف Q
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف P
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف Q
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف R
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف S
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف T
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف U
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف V
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف W
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف x
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف y
بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب MSDS sciencelab حرف z


سه‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1394

دانلود بانک برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی-MSDS

یکشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1394

دانلود رایگان برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی - حرف الف

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایندیم
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایندن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو فرون دی ایزوسیانات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو پنتیل استات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو پروپیل آمین,ایزو پروپیل گلیسیدیل اتر
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو پروپیل الکل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزوپروپیل استات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو بوتانول
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو اکتیل الکل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ایزو استو فرون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اپتریوم
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ای پی ان
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ارتو کلرو بنزیلیدین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اورتو تلوئیدن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اورتو تولیدن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اورانیوم
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده او انسیدین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اهک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده انیلین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده انیسیدین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده انیدرید مالئیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده انیدرید فتالیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اندرید استیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اندوسولفان
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اندرین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده انتیموان
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آنتیموان تری اکسید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده فلوران
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ان ایزو پروپیل انیلین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ان امیل استات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ان اتیل مورفولین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده امینو 1و2و4 تری ازولع امینو بی فنیل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده تمیل استات نوع 2
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده امپترول
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده امونیوم کلراید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده امونیوم سولفات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده امونیاک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اموزیت
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده الیل گلیسیدیل اتر
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده الیل کلراید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آلیل پروپیل دی سولفاید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده الیل الکیل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده الومینیوم
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده الفا – کلرو استوفنون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده الدرین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید نیتریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید نیتروژن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید منیزیم
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید روی
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید اهن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید الومینیوم
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید ارسنیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکسید اتیلن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکریلو نیتریل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکریلامید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکرولئین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکتان
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اکتا کلرو نفتالین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید نیتریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید فنلیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید فلوئورید ریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید فسفریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید فرمیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید سولفوریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید پیکریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید پروپیونیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید برومیدریک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید اگزالیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید اکریلیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید استیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسید ادیپیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اسفالت
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استیلن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استیلن دی کلراید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استیل تترا بروماید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استئارات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استون سیانو هیدرین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استودارد
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استو نیتریل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استوفنون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استریکنین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استرانسیوم کرومات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استایرن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده استات وینیل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آزینفوس متیل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ازن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آزبست
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آرگون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آرسین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ارسنیک
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ارسنات سرب
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده ادیپو نیتریل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلیدن کلراید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن گلیکول
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن گلیکول منو اتر استات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن گلیکول دی نیترات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن کلراید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن دی بروماید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن دی امین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن بروماید
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیلن آمین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل 2 سیانو اکریلات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل مرکاپتان
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل فرمات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل سیلیکات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل بنزن
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده آتیل آمین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل امین کتون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل الکل
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتیل استات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اترازین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتانول
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتانول امین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتان
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اتان اتیول
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اپی کلرو هیدرین
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده اب اکسیژنه
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 5 اتیلیدن 2 نوربرون
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2و3 اپوکسی اتیل استات
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده 2 کلرو اتانول

چهارشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1394

مشکل در سرور سایت موژ

با سلام ، به اطلاع  بازدیدکنندگان گرامی سایت موژ میرساند که بدلیل خرابی هارد سرور اختصاصی سایت موژ در حال حاضر سایت در دسترس نیست در تلاش هستیم که حداکثر تا پایان ساعات امروز سرور جدیدی خریداری و مطالب سایت موژ را بدان منتقل کنیم


از وقفه ای که به این دلیل در خدمات رسانی سایت موژ ایجاد شده است پوزش میطلبیم

جمعه 1 اسفند‌ماه سال 1393

خبرنامه سایت موژ مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای

جدیدترین اخبار

150 میلیون تومان هزینه هر بار باروری ابرهای تهران150 میلیون تومان هزینه هر بار باروری ابرهای تهران:

به گزاش موژ و به نقل از اقتصاد نیوز، مدیر مرکز مطالعات باروری ابرها گفت: برای هر یک باری که ابرهای تهران بارور می‌شوند، هزینه‌ای در حدود ۱۵۰ میلیون تومان ...
رادون سرطان تازه تهرانی هارادون سرطان تازه تهرانی ها:

به گزارش موژ و به نقل از سلامت نیوز، در این میان زندگی شهرنشینی و افزایش جمعیت و نیز منابع بیشمار آلاینده‌های هوا در محیط‌های بسته شهری بر روند زندگی ...
کشور به سمت ورشکستگی منابع آب می‌رودکشور به سمت ورشکستگی منابع آب می‌رود:

به گزارش موژ و به نقل از فارس، قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: آب صرفه‌جویی شده نباید به توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت ختم شود، چرا که توسعه کشاورزی نه با مصرف ...
افزایش شدت انرژی در ٤ سال گذشتهافزایش شدت انرژی در ٤ سال گذشته:

به گزارش موژ وبه نقل از شانا، سیدکاظم وزیری هامانه قائم مقام وزیر نفت گفت: شدت انرژی کشور در چهارسال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بر مقدار آن افزوده ...
افزایش بیماری های عفونی با افزایش گرمای جهانیافزایش بیماری های عفونی با افزایش گرمای جهانی:

به گزارش موژ، از ساینس دیلی، ویروس نیل غربی می تواند سبب بروز یک بیماری کشنده عصبی در انسان شود، هر چند بیشتر افراد مبتلا به این ویروس هیچ علائمی ندارند. ویروس ...
برگزاری همایش توسعه پایدار و محیط زیستبرگزاری همایش توسعه پایدار و محیط زیست:

به گزارش موژ، بیستمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دهمین جشنواره توسعه سبز با عنوان ' توسعه پایدار و محیط زیست، چالش ها و راهکارهای ملی و منطقه ...
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیستبرگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست:

 به گزارش موژ و به نقل ازایرنا، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با شعار' اقتصاد سبز، اقتصاد مقاومتی' با حضور 13 شرکت خارجی، وزرای محیط زیست ...
بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آوربانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور:

بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور در محیط های شغلی مصوب 1391 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی را میتوانید از لینک های ذیل ...
دانلود حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آوردانلود حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور:

حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور در محیط های شغلی مصوب 1391 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی را میتوانید از لینک های ذیل ...
دریافت جایزه حکیم جرجانی توسط دکتر سیمین ناصریدریافت جایزه حکیم جرجانی توسط دکتر سیمین ناصری:

دریافت جایزه حکیم جرجانی جشنوراه ابن سینا توسط خانم دکتر ...
دانلود مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات هفتمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات هفتمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در هفتمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات ششمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات ششمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در ششمین همایش ملی بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات پنجمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات پنجمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در پنجمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات چهارمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات چهارمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده درچهارمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - یزد را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات سومین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات سومین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران - کرمان را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات اولین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات اولین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده دراولین همایش ملی بهداشت محیط ایران - تهران را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در دومین همایش ملی بهداشت محیط ایران - تهران را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات هشتمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات هشتمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - تهران را از لینک های ذیل ...
دانلود مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیطدانلود مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط:

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در نهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - اصفهان را از لینک های ذیل ...

آخرین محصولات

پاسخنامه دکتری دکتر ززولی
فلش مموری کپسول آتش نشانی fire fighting capsule USB Flash Memory
قیمت : 250000
فلش مموری کپسول آتش نشانی fire fighting capsule USB Flash Memory
Water Quality and Treatment
قیمت : 20000
Water Quality and Treatment
Handbook of Solid Waste Management
قیمت : 20000
Handbook of Solid Waste Management
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th
قیمت : 20000
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز
قیمت : 20000
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder
قیمت : 20000
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder

آخرین ارسالهای تالارگفتمان (انجمن):

جدیدترین فایلهای سایت:

:: پایان ::

برچسب‌ها: خبرنامه
پنج‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1393

بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور در محیط های شغلی

پنج‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1393

دانلود حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور در محیط های شغلی

سه‌شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1393

دانلود رایگان مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - اصفهان

شناسایی کنه های سخت استان اصفهان و بکارگیری روشهای مبارزه با این ناقلین
The study of embryotoxic effects of phenol in mice
بررسی میزان مشارکت شهروندان تهرانی در پرداخت هزینه جمع آوری زباله شهری
بررسی هزینه سرانه زباله تولیدی شهروندان تهرانی در سال 1384
بررسی کارایی فیلترهای بیولوژیک بستر متحرک با استفاده از مواد پلی اتیلنی و مقایسه آن با دیگرسیستمها از نظر کاربردی و اقتصادی در ایران
ارزیابی مفاهیم اصولی طراحی و ساخت راکتورهای فتوکاتالیتیکی هتروژن مورد استفاده در حذف آلاینده های زیست محیطی
نقش مردم در مدیریت مواد زاید جامد شهری شهر خرم آباد
بررسی مدیریت جامع کیفیت در بهبود فرایند کنترل و بازدید از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ـ سال 1384
مراحل عملیاتی تکنیک PCR در تشخیص میکروارگانیسمهای زیست محیطی
تروریسم و بهداشت محیط
تجزیه بیولوژیک متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) توسط کنسرسیوم و سویه های نسبتا خالص میکروبی
فناوری نانو و تصفیه آلاینده های زیست محیطی با تاکید بر تصفیه آب
کاربرد فن آوری نانو در عرصه محیط زیست و مخاطرات بهداشتی
بررسی میزان اثربخشی نانوتکنولوژی بر جنبه های مختلف آلودگی هوا
Identification and isolation of pseudomonas putida for bioremediation
بررسی میزان حذف آنتراسن از محیط مایع با استفاده از باکتریهای ایزوله نفتی و مخلوط آنها
نگرش کلی بر استفاده از علم زیست فناوری در کنترل آلاینده ها
بررسی کاربرد نانوتکنولوژی در بهینه سازی محیط زیست
بررسی اثرات نانوتکنولوژی بر محیط زیست و سلامت انسان
بررسی اهمیت آموزش بهداشت و مشارکت عمومی در کاهش اختلالات بهداشت محیطی بلایای طبیعی
بررسی تاثیر آموزش بهداشت در کاهش میزان استفاده از جوش شیرین در نانوایی های شهرستان خمینی شهر در سالهای 81 تا 84
بررسی زمینه های فرهنگ سازی در مدیریت پسماندها در شهر ارومیه در بهار سال 1385
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهری منتخب در مورد بازیافت مواد زائد شهری اردبیل درسال 84 ـ 83
تعیین سطح آگاهی پرسنل بهداشتی، در زمینه بهداشت آب آشامیدنی، درمنطقه روستایی بیضاء درسال 84
بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث راهنمایی و رانندگی شهر بیرجند در 6 ماهه ی اول سال 84
بررسی آمار سه ساله میزان مونوکسید کربن در هوای شهر تهران
بررسی شاخصهای بهداشت حرفه ای و محیط در کارگاههای صنفی شهر اصفهان در سالهای 84 و 85
بهینه سازی و کنترل روشهای رایج نگهداری گوشت در سردخانه
اصول بهداشت محیط در فرهنگ اسلامی و ایرانی
بوستان سالم
بررسی آزمایشات میکروبی و شیمیایی استخرهای شنا شهر مشهد
بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی آب انبارهای شهرستان کاشان در سال 1384
طرح بهسازی چشمه ها و سرویسهای بهداشتی عشایر منطقه آباده
کیفیت نان تولیدی در نانوائیهای شهر جیرفت
بررسی فراوانی لژیونلا و عوامل موثر در رشد آن در جکوزی شهر اصفهان در سال 1384
بررسی روش نوین تصفیه و گندزدای آب استخرهای شنا
اندازه گیری میزان آلودگی ناشی از اتوبوس های شهری در اهواز و راهکارهای کاهش آن
بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی وسایل نقلیه عمومی بین شهری (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)
مقایسه وضعیت بهداشت استخرهای شنای شهرکرد در سال 1384ـ1383
بررسی آلودگی قارچی استخرهای آبگرم شهر توریستی سرعین در فصل تابستان سال 1384
بررسی وضعیت مطب پزشکان شهر نهاوند از نظر رعایت شاخصهای بهداشت محیط درسال 1384
بررسی کیفیت نان و وضعیت بهداشتی نانوائی های شهر نهاوند در سال 1384
بررسی کیفی زولبیا و بامیه تولیدی درماه مبارک رمضان سال84 در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد
کشتارگاه ها و آلودگی زیست محیطی
بررسی میزان آگاهی داشجویان دانشگاه شاهد از قوانین و مقررات مربوط به نظارت و کنترل مواد غذایی
بررسی روند حذف جوش شیرین از نانوائیهایی استان اصفهان سال 84 ـ 81
بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمین ابتدایی و راهنمایی شهر زابل درزمینه مسائل بهداشت محیط
سیستم های مدیریت بهداشت در کنترل عفونتهای بیمارستانی
عوامل بیولوژیک تهدید کننده سلامت
بررسی وضعیت بهداشت محیط روستاهای زلزله زده شهرستان دورود پس از وقوع زلزله و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع نقایص موجود
بررسی وضعیت میکروبی و پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب استخرهای شنای عمومی شهر بیرجند
بررسی کیفیت باکتریولوژیک آبهای مورد استفاده در رستورانهای مناطق ییلاقی تفریحی مشهد
بررسی پارامترهای بهداشت محیطی و کیفیت نان در نانوائی های شهر اصفهان
کیفیت باکتریولوژیک آب میوه و بستنی درشهر آباده
فراوانی موارد تخلف در مراکز عرضه مواد غذایی تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شرق تهران در سال 1383 ـ 1384
بررسی وضعیت بهداشت محیط پارکهای شهرستان اهواز در سال 1384
بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه شهر قهستان و روستاهای بخش قهستان در سال 1385
بررسی انواع کلیفرمی ها در فرایند تولید یخ کارخانجات یخ سازی شهرستان یزد
بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد سال 1385
بررسی باکتریولوژیک آبمیوه های سنتی عرضه شده در آبمیوه فروشی های شهر اهواز در تابستان و پاییز 1384
بررسی شیوع ژیاردیازیس در بین شاغلین مراکز تهیه، تولدی، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی استان خراسان رضوی
بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از کشت برنج به ترکیبات شیمیایی و افزایش جمعیت ناقلین در شهرستان نجف آباد
بررسی خطر آلودگی رودخانه زاینده رود از نظر نوع و میزان کود و سم مورد استفاده در شالیزارهای شهرستان لنجان اصفهان
بررسی غلظت فلزات سمی سرب، کادمیم و کروم در برخی از ظروف یکبارمصرف مورد استفاده در شهر اصفهان
بررسی روشهای دفع اتیدیوم بروماید (EtBr) و بیان روش مؤثر در مراکز تحقیقات شیمیایی و بیولوژیکی
تاثیر بیورمیدیشین (تکنیک لندفارمینگ) بر پاکسازی آلاینده های نفتی
بررسی راهکارها و اصول مدیریتی به منظور مهار بحرانهای زیست محیطی ناشی از بلایای طبیعی در مناطق شهری
حملات تروریستی به تاسیسات آب: شیوه های تصفیه آب به هنگام شرایط اضطراری در محل مصرف
مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری
بهره گیری از فرایند الکترولیز در قالب طرح ویژه جهت حذف E-Coli در کوتاهترین زمان (قابل استفاده در شرایط اضطرار)
تاثیرات زیست محیطی بحران خشکسالی و مدیریت در زمان بحران
مدیریت بحرانهای زیست محیطی در بلایای متاثر از تکنولوژی
بهداشت محیط و نقش آن در کنترل بیماریهای مسری در مواقع اورژانس و بلایا
نقش شوینده های زیستی در زیست سالم سازی خاکهای آلوده به مواد نفتی
استفاده از گیاهان در پالایش خاکهای آلوده به نیکل
ارزیابی غلظت کادمیوم، کرم و منگنز در نمونه های خاک و یونجه اطراف صنایع آلاینده
نقش ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خاکهای اطراف کارخانه چرمسازی برزیست فراهمی کروم موجود دراین خاکها
سالم سازی بیولوژیک خاکهای آلوده به ترکیبات نیتروآروماتیک (مواد منفجره) بوسیله فرایند تولید کمپوست
مکانیسم مقاومت و جمع آوری فلزات سنگین توسط SRB ها و تعیین میزان سمیت فلزات مختلف روی این میکروبها به منظور کاهش آلودگی های خاک
آمایش، کنترل تثبیت و دفع پسماندهای رادیواکتیو حاصل از چرخه سوختهای هسته ای به روش های رادیو شیمیایی
مدیریت مواد زائد جامد روستایی (مطالعه موردی در دهستان صالحان شهرستان خمین)
ارزیابی روشهای نوین بازیافت مخلوط مواد زائد پلیمری

یکشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1393

دانلود مقالات یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط - زاهدان

 1. مبانی کنترل کیفی کمپوست
 2. بررسی خاصیت ضد میکروبی ترکیبات اسانس روغنی درمنه ناحیه تفتان استان سیستان و بلوچستان
 3. بررسی عملکرد نانو فیلترها در بهداشت مواد غذایی
 4. میزان آشنایی و عملکرد کارکنان رده های مختلف درگیر در مالاریا در زمینه عملیات سمپاشی ولاروکشی در استان سیستان و بلوچستان
 5. بررسی ترکیبات اسانس روغنی گیاه آویشن کوهی ناحیه تفتان با تاکید بر خواص ضد میکروبی آنها
 6. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان خاش در سال 1386
 7. بررسی وضعیت بهداشتی استخرهای شنا شهر مشهد طی سال های 83 تا 86 و تاثیر آموزش مدیران استخر ها در ارتقاء شرایط بهداشتی
 8. تجربه‌ی حادثه توفان گونو و پدیده مونسون در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان
 9. بررسی میزان پایداری ید موجوددر نمکهای یددار در برابر نور و رطوبت در شهر دامغان در سال 1384
 10. بررسی کیفیت نمک های عرضه شده درشهرستان زهدان درفصل زمستان86 و بهار87
 11. بررسی میزان جوش‌شیرین و نمک در انواع نان‌های نانوایی سبزواردر سال 86-85
 12. آگاهی بهورزان و ماموران مراقب در مورد سمپاشی و کنترل مالاریا در استان سیستان و بلوچستان
 13. بررسی حذف جوش شیرین از نانوائیهای استان سیستان وبلوچستان طی سالهای 86-83
 14. بررسی و شناسایی آلودگی باکتریایی یخ های تولیدی بندر عباس
 15. بررسی میزان پراکسید موجود در ذولبیا و بامیه ومحلهای تهیه آنهادر ماه مبارک رمضان سال 1386 در شهر زاهدان
 16. ارائه دو روش جدید در تشخیص تقلبات آبلیموهای تولیدی ایران سال های 1386-1385 در مقایسه با روش های استاندارد
 17. بررسی میزان فلزات سمی کادمیوم و سرب درسه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید در سواحل شرقی دریای خزر در سال 86 – 1385
 18. بررسی کارآئی شوینده ها در جداسازی تخم انگلها از سبزیجات
 19.  برر سی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد نانوایان شهر گرگان در رابطه با استفاده از جوش شیرین در نان در سال 1385
 20. بررسی میزان ید در نمکهای موجود در بازار و مقایسه آن با استانداردهای موجود
 21. بررسی کیفیت میکروبی بستنی های سنتی در بستنی فروشی های شهر زاهدان در سال 1386
 22. بررسی پایبندی نانوایی های شهر زاهدان در رعایت قانون عدم مصرف جوش شیرین درتهیه نان در سال 86
 23. مواد پرتوزای محیط در شیوع بیماری سرطان تیروئید در افراد روستائی ساکن شرق استان سیستان و بلوچستان
 24. محیط زیست و انرژی های تجدید شونده
 25. وضعیت کنترل عفونت درمطب های دندانپزشکی شهر بندرعباس سال1385
 26. بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی مراکز رادیولوژی و پزشکی هسته ای شهر قم در سال 1386
 27. بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آبهای آشامیدنی بسته بندی شده وقیاس آن با استاندارد های ملی ایران درمنطقه بلوچستان درسال 86
 28. ارتباط میزان کلر باقیمانده با کیفیت میکروبی آب استخرهای شنا در استان اصفهان درچهار فصل سال 86
 29. بررسی وضعیت بهداشت محیطی کارگاههای قالیبافی شهرستان خاش در سال 1387
 30. بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهرستان زاهدان درسال86
 31. بررسی آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،درمانی شرق تهران در مورد تهیه ونگهداری مواد غذایی
 32. بررسی مقایسه کارایی کیت های آزمایش باکتریایی آب آشامیدنی (checknsee, bactslyde) با روشهای استاندارد
 33. بررسی وضعیت بهداشت محیط مسکن بیماران سل ریوی اسمیر مثبت شهرستان زابل
 34. بررسی فاکتور های موثر در معدوم نمودن موشهای سطح شهر اصفهان با استفاده از لوله هایP.V.C
 35. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجنددرسال تحصیلی 87-86
 36. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان خوابگاههای دانشگاه تهران و علوم پزشکی در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زائد جامد
 37. بررسی و شناساییِ زیستگاههای لارو (breeding place) پشه های کولکس و آنوفل در مناطق شمال شرق شیِراز
 38. بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاههای زنانه به همراه تعیین میزان آگاهی و نگرش آرایشگران آنها در شهر زابل در سال 1384
 39. بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای شهر زاهدان در سال 1385
 40. ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی جوین (سبزوار)و ارائه راهکارهای مدیریتی
 41. نقش صنایع در آلودگی تالاب حفاظت شده سیاه کشیم
 42. بررسی اثرات طوفان گونو و پیامدهای آن در استان سیستان وبلوچستان درسال 86
 43. ارزیابی اثرات توسعه معدن ذغالسنگ طزره بر بهداشت آب منطقه
 44. نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی: استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­بوتیریت و والریت
 45. تاثیر فرسایش بادی بر محیط زیست شمال سیستان (مطالعه موردی جنوب دریاچه هامون-روستای زیارت و جهان تیغ)
 46. (پلی اتیلن ترفتالات) و اهمیت بازیافت آن
 47. بررسی اثرات زیست محیطی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
 48. دستورعمل های بهداشت محیط و چالشهای موجود
 49. تاثیر رنگ و مصالح ساختمانی در روشنایی منازل مسکونی
 50. بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد شیوه های سالمسازی آب آشامیدنی پس از وقوع بلایای طبیعی در سال1386-1385
 51. بررسی وضعیت فیزیکی شیمیایی و باکتریولوژیکی آب استخرهای شنای سرپوشیده در شهرستان یزد
 52. بررسی شاخص های کیفیت باکتریولوژیکی آبهای بطری شده تولیدی در استان خراسان رضوی سال 1387
 53. سنجش و ارزیابی و آنالیز گازهای خروجی اگزوز اتومبیل ها در کارخانه آسفالت شهرستان کاشمر سال 1387
 54. بررسی کاهش شنوایی شغلی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین در مسیر بندرعباس
 55. بررسی وضعیت آلودگی صدا در مناطق 2 و 6 شهرداری شیراز
 56. بررسی مقایسه ای اثرات صدا برروی کارگران و کارکنان شرکت فولاد پایه فارس، 1386
 57. بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش های مختلف بیمارستانهای شهر کرمانشاه-1386
 58. بررسی آلودگی صوتی در نقاط پرترافیک شهر زاهدان
 59. بررسی میزان آگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع، اثرات و راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا
 60. تعیین کیفیت هوای محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز از نظر ذرات معلق
 61. طراحی اسکرابر بهینه جهت کنترل آلودگی هوای کارخانجات آسفالت مشهد
 62. بررسی اثر تغییرات آب وهوایی بر افزایش شدت آلودگی گرد وغبار محیطی در زاهدان
 63. بررسی سطح گرد وغبار و سیلیس آزاد موجود درهوای معادن سنگ آهن خواف و ارائه راهکارهایی برای کاهش سیلیکوزیس
 64. امکانسنجی فنی و اقتصادی حذف SO2/SO3 از واحدهای اسید سولفوریک در یک صنعت پتروشیمی و تبدیل آن به سولفات آمونیوم
 65. بررسی اثرات گاز آلاینده H2Sبر محیط زیست انسانی شهر مسجد سلیمان
 66. بررسی میزان مواجهه با تولوئن هوای تنفسی در کارگران صنعت کک سازی
 67. تعیین اثرات هیستوپاتولوژیک فیوم های جوش لحیم بر اپی تلیوم مجاری ناقل هوا در موش صحرایی
 68. ارائه مدل ریاضی در برآورد میزان انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز انواع مختلف خودروهای موجود در سطح شهر مشهد
 69. بررسی آلودگی صوتی در یکی از کارگاههای بزرگ ریخته گری فولاد در سال 1387
 70. بررسی کمیت روزانه زباله های بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان در سال 1386
 71. بررسی میزان آگاهی ساکنین کوی امیرالمؤمنین (ع) مشهد در مورد خطرات ناشی از زباله
 72. مواد زائد خطرناک و طبقه بندی آنها
 73. بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک تولیدی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386
 74. بررسی نحوه مدیریت پسماند های پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1387
 75. چالشها و راهکارهای مدیریت پسماند دردو روستای تمین و پارود در سیستان و بلوچستان
 76. مبانی طراحی و تکنولوژی تولید بیوکمپوست از پسماندهای فسادپذیر شرکت سایپا
 77. بررسی شاخصهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک کمپوست در طی یک دوره فرایند کمپوست سازی درکارخانه کمپوست اصفهان در سال 86
 78. بررسی وضعیت جمع آوری زباله های عفونی بیمارستانیشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1393

دانلود مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

 1. بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم
 2. چالش‌های دستیابی به اهداف هزاره سوم در بخش آب
 3. آلودگی هوا با تاکید بر ریزگردها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی آنها
 4. بررسی شاخصهای بهداشت محیط در سطح کشور
 5. بررسی حضور باکتری های هتروتروف در آب آشامیدنی تبریز
 6. بررسی غلظت نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی تهران در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 7. بررسی علل محیطی موثر در شیوع سالک و مشاهده پدیده نادر ابتلای چندباره به لیشمانیوز مرطوب و احتمال نوپدیدی آن در شهرستان ابرکوه
 8. پایش شدت پرتودهی لامپ فرابنفش بدون رادیومتر
 9. آموزه‌های بهداشت محیط در سیمای معماری بومی ایران مرکزی (مطالعه موردی- سکونتگاههای جنوب شرق کاشان)
 10. مطالعه چگونگی برنامه‌ریزی در مراکز بهداشتی و درمانی زندان‌های استان تهران 1387
 11. بررسی میزان سرب در کاهو مصرفی شهر کرمان
 12. ضرورت تدوین استانداردها و ضوابط فنی و بهداشتی ملی و بین‌المللی جهت فرآورده‌های بهداشتی بر پایه فناوری نانو
 13. بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال) بر منابع آب رودخانه خیاوچای مشگین‌شهر
 14. کیفیت میکروبی آبمیوه‌های تازه در آبمیوه‌فروشی‌های شهر بندرعباس 1387
 15. سنجش مقدار اورانیم تهی شده Depleted Uranium در خاک و هوای استان‌های خوزستان، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد پس از ورود توده‌های گرد غبار از کشور عراق در مرداد ماه سال 1387
 16. بررسی و طبقه بندی شکایات بهداشت محیطی اصفهان (در ششماه اول سال 1378)
 17. بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد
 18. بررسی میزان رعایت مقررات حفاظت فردی جهت پرتوکاران و بیماران در مراکز پرتودهی تشخیصی شهر کرمان
 19. مقایسه انواع کیت های کلرسنج از نوع چشمی و دیجیتال با اسپکتروفتومتر DR5000 به عنوان مرجع از نظر پارامترهای دقت و محدوده و سنجش کلر
 20. بررسی میزان پرتوهای گاما و بتا در ماهیان صید شده از دریای خزر در منطقه ساری در سال 1387
 21. بررسی تاثیر کلاس های آموزش اصناف بر تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر لردگان (1387-1388)
 22. بررسی میزان آلودگی باکتریولوژیکی شیر خام و پاستوریزه در شهرستان شاهرود در سال 1387
 23. بررسی وضعیت بهداشتی و کیفی نان در نانوایی های شهرستان شاهرود، سال 1387
 24. بررسی اثر ساختمان خاک و کود آلی بر حرکت باکتری اشریشیاکولی در ستونهای خاک
 25. مقایسه عملکرد بهداشت محیط پس از وقوع حوادث در مناطق سیل زده کاشان و نیک شهر
 26. بررسی یازده ساله زولبیا و بامیه شهر تهران و حومه از نظر میزان پر اکسید روغن استخراجی در سالهای 1386-1376
 27. بررسی مشکلات و چالش های بازرسان بهداشت محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در استان کردستان سال 1387
 28. جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن
 29. تاثیر بهسازی بر روی آلودگی میکروبی خامه عرضه شده در شیرینی فروشی های تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان
 30. بررسی تاثیر بوکلت آموزشی بر آگاهی دانش آموزان مدارس ابتدایی از آلودگی هوا
 31. اندازه گیری مقدار نیتریت و نیترات در تره فرنگی و اسفناج نمونه گیری شده از شهرهای مرکزی استان مازندران
 32. مدیریت استراتژیک HSE با استفاده از مدل SWOT
 33. بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387
 34. تهویه زیستی خاک به منظور حذف آلاینده گازوئیل توسط میکروارگانیزم ها
 35. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و آلودگی باکتریایی و قارچی و انگلی غالب در آب استخرهای سرپوشیده شهر کرمان در سال 1386-1385
 36. بررسی سیستم مدیریت محیط زیست در منطقه نفتی دارخوین و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد آن
 37. بررسی شیوع سندرم ساختمان بیمار در ساکنین شهرک اکباتان
 38. اصول بهداشت محیط از دیدگاه قرآن و احادیث مذهبی
 39. بررسی وجود رنگ مصنوعی در عصاره آبی زعفران رستورانهای استان قزوین در سال 1387
 40. مروری بر ارزیابی اثرات بهداشتی (HIA)، چارچوب ساختاری و انواع آن
 41. مقایسه کفایت کاربردی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیر فرمالدئیدی در امولسیون فلزکاری
 42. بررسی میزان اسیدیته و براکسید در روغنهای مصرفی ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان قزوین طی سالهای 87-84
 43. بررسی اثرات سمی غلظت های مختلف فلزات روی و مس بر بافت کبد و ماهی کپور معمولی(cyprinus carpio)
 44. بررسی تاثیر مواد مغذی بر کارایی فرایند اصلاح زیستی خاک آلوده به فنانترن
 45. بررسی آلودگی میکروبی صابون مایع مصرفی در هفت بیمارستان شهر مشهد در سال 1386
 46. بررسی تاثیرات زیست محیطی ناشی از سرازیری فاضلابها بر روی تنوع گونه ای و تراکم جمعیتی مایوفوناها و جامع کفزی در منلطق جزومدی شمال خلیج فارس (بندر دیلم تا گناوه)
 47. مدیریت استراتژیک HSE با استفاده از مدل SWOT
 48. بررسی میزان ید، درصد خلوص و درصد مواد نامحلول در نمک یددار ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان قزوین طی سال های 87-84
 49. کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور شناسایی آزبست در نوعی فیلتر وارداتی: گزارش موردی
 50. بررسی پساب‌های صنعتی حاصل از یک کارخانه نمکزدایی نفت خام در جنوب ایران
 51. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس راهنمایی شهر جهرم سال 1387
 52. ارزیابی آلودگی صوتی در نقاط پر تردد شهر یاسوج
 53. مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس استان ایلام در سال 1386 و 1387
 54. بررسی میزان فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه
 55. ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح توسعه محل‌های دفن پسماند (مطالعه موردی: برمشور- شیراز)
 56. بهداشت محیط از دیدگاه نیاکان
 57. تعیین میزان عدد پراکسید در روغن‌های مصرفی در رستوران‌ها و ساندویچ‌فروشی‌های شهر یاسوج- 1385
 58. انتقال آفلاتوکسین از خوراک دام به شیر دام و شیر پاستوریزه در شهر شیراز و حومه
 59. تدوین مدلی به منظور پیش‌بینی تراز صدای ماکزیمم ترافیک معابر اصلی شهر سنندج
 60. تاثیر تابش فرابنفش خورشید (UV-B) بر روی گیاهان زراعی
 61. بررسی وضعیت بهسازی محیط روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان آق‌قلا در استان گلستان و ارائه راه‌حل مناسب برای رفع مشکلات موجود
 62. بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه انواع نان سنتی سراسر کشور در سال 1387
 63. بررسی برخی فاکتورهای بهداشت محیط استخرهای شهر یاسوج در سالهای 86-85
 64. بررسی تاثیر و تغییر یک ارگانوآرسنیکال تجاری در ماهی کپور معمولی (cyprinus carpio)
 65. بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشت مسکن بیماران سل ریوی اسمیر مثبت شهر زاهدان با گروه شاهد در سال 1383
 66. بررسی سطح آگاهی و میزان علاقمندی شهروندان قمی نسبت به خرید انشعاب فاضلاب در سال 1386
 67. بررسی میزان آگاهی مردم شهر قم در خصوص بهداشت مواد غذایی و راهکارهای ارتقاء آن در سال 1386
 68. بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در آب و خاک و گیاه تالاب بین المللی گاوخونی در سالهای 85-81
 69. ارزیابی مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زرندیه در زمینه ایدز
 70. بررسی بقایای سموم ارگانوکلره (OCPs) در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار
 71. بررسی میزان موارد ابتلا به بیماریهای انگلی روده ای پیشه‌وران مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی استان گیلان در سالهای 86-87-88 پیشنهاد برای حذف روش کشت جهت کاهش هزینه‌ها
 72. ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت‌های موجود در جزیره هرمز
 73. مقایسه شاخص‌های بهداشت محیطی مطب‌های خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با استانداردهای توصیه شده
 74. بررسی گندزداهای مورد استفاده با تکیه بر عوامل عفونت‌زای غالب، در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
 75. روشهای معمول نگهداری مواد غذایی در بین مردم شهر سبزوار
 76. بررسی میزان پرتو در آبهای زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان ساری در سال 1387

سه‌شنبه 23 دی‌ماه سال 1393

خبرنامه سایت موژ مهندسی بهداشت محیط زیست


نرم افزار طراحی و شبیه ساز سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی

نرم افزار طراحی و شبیه ساز سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی GPS-X

نرم افزار طراحی و شبیه ساز سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی PetWin

نرم افزار طراحی و شبیه ساز سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی BioWin
استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحاستخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی خود، از میان فارغ التحصیلان متعهد و برتر دانشگاه های کشور در ...
مقالات برتر هفدهمین همایش ملی بهداشت محیطمقالات برتر هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط:

به گزارش موژ و به نقل از انجمن علمی بهداشت محیط ایران در مراسم اختتامیه هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط، مقالات برتر در دو بخش سخنرانی و پوستر به شرح زیر ...
گزارش ویژه وزارت کار از حوادث شغلیگزارش ویژه وزارت کار از حوادث شغلی:

به گزارش موژ و به نقل از مهر، معاون روابط کار وزارت کار در نامه‌ای به مدیران کل کار استان‌ها با ارائه گزارش جدیدی از وضعیت ایمنی در کارگاه‌ها ابلاغ کرد ...
بررسی استحصال آب باران از سطح پشت بامبررسی استحصال آب باران از سطح پشت بام:

به گزارش موژ و به نقل از ایرنا، دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در قالب یک طرح پژوهشی به بررسی استحصال آب باران از سطح ...
پاسخنامه دکتری دکتر ززولی
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز
قیمت : 20000
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder
قیمت : 20000
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder
Environmental Pollution control microbiology
قیمت : 20000
Environmental Pollution control microbiology
Chemistry for Environmental Engineering and Science
قیمت : 20000
Chemistry for Environmental Engineering and Science
Wastewater Engineering Treatment and Reuse
قیمت : 250000
Wastewater Engineering Treatment and Reuse
Wastewater Treatment Plants QASIM Book
قیمت : 250000
Wastewater Treatment Plants QASIM Book

( تعداد کل: 245 )
   1       2       3       4       5       ...       19    صفحه بعدی